Organizační řád

 

Organizační řád

Obsah

Název dokumentu: 1

1       Účel 3

2       Oblast platnosti 3

3       Použité zkratky a pojmy. 3

4       Odpovědnosti a pravomoci 3

5       Vlastní popis předmětu. 3

5.1         Zřízení a sídlo. 3

5.1.1          Sídlo. 3

5.1.2          Statutární orgán. 3

5.2         Organizační členění 4

5.2.1          Cytologická laboratoř. 4

5.2.2          Hospodářsko technické pracoviště. 4

5.3         Pracovníci 4

5.3.1          Všeobecně o pracovnících. 4

5.3.2          Vedoucí pracovníci 4

5.3.3          Zastupování 4

5.4         Závěrečná ustanovení 5

6       Seznam souvisejících dokumentů. 5

7       Přílohy. 5

 

1        Účel 

 

Organizační řád je základním organizačním postupem, který stanoví zásady organizace řízení. Vydává ho, mění a ruší vedoucí zdravotnického zařízení.

2        Oblast platnosti 

Postup je závazný pro pracovníky cytologické laboratoře.

3        Vlastní popis předmětu 

3.1  Zřízení a sídlo

Privátní zdravotnické zařízení, provozovatel MUDr.Milan Cihlář  bylo  zaregistrováno z rozhodnutí Okresního úřadu v Lounech  podle § 12, odst.2, zákona 160/1992 Sb o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních č.j. RZ 625/1996  ze dne 1.7..1996 – Cytologická laboratoř – MUDr.Milan Cihlář, Rybalkova 1400, Louny 440 01.

Sídlo bylo změněno  Rozhodnutím o změně  rozhodnutí o registraci nestátního ZZ č.j. 522/SZ/2008 ze dne 4.3.2008 č.e. 30692/2008 – Gynekologická cytodiagnostika, Palackého 2497 , Louny  440 01 Cytologická laboratoř byla na základě rozhodnutí  ministra zdravotnictví č.j. 40510/2007 Do screeningového programu karcinomu děložního hrdla.

3.1.1        Sídlo

Sídlem provozování jsou Louny, Palackého 2497

IČO 62250981             IČZ 56017000

3.1.2        Statutární orgán   

Za privátní zdravotnické zařízení vystupuje v právních vztazích provozovatel ZZ

MUDr. Milan Cihlář svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.

3.2  Organizační členění

Jednotlivými pracovišti  cytologické laboratoře  jsou:

3.2.1        Cytologická laboratoř

IČZ 56017000

Pracoviště cytologické laboratoře provádí vyšetřování gynekologických cytologií, onkologické i funkční vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice, vulvy, endometria a poskytuje klientům vybavení pro provádění cytologických vyšetření a zajišťuje do ZZ dovoz výsledků i materiálu potřebného pro odběry gynekologických cytologií. Laboratoř je zařazena do Screeningu karcinomu děložního hrdla

Vedoucí pracoviště MUDr. Milan Cihlář

Pracovnice – viz. vyhláška č.424/2004 Sb ve znění vyhl. 401/2006 Sb stanovené činnosti zdravotnických pracovníků  a jin.odb.prac. část II. §8 čl.3 – zdravotní laborant.

3.2.2        Hospodářsko technické pracoviště

Zajišťuje hospodářskou, správní, technickou a provozní činnost, provádění údržby, oprav a zabezpečení běžných technických činností ZZ. – smluvně s firmou  Bytos- Louny

Správce elektronické sítě  -  smluvně s firmou WT servis-  Přemyslovců 2208 , Louny

Správce softwaru – smluvně s formou ProData  , Praha

vedoucí pracoviště MUDr.Milan Cihlář

Pracovnice – administrativní pracovnice

3.3  Pracovníci

3.3.1        Všeobecně o pracovnících

-        Práva, povinnosti a z nich plynoucí odpovědnost pracovníků vyplývají z platných právních předpisů, organizačních norem, rozhodovacích aktů a příkazů nadřízeného pracovníka.

-        Každý pracovník je povinen vykonávat, organizovat a řídit práci tak, aby uložené úkoly a všechny povinnosti byly splněny pokud možno v pracovní době.

-        Ve vztahu k pacientům je povinností každého pracovníka zachovávat zásady zdravotnické etiky a všeobecné lidské ohleduplnosti.

-        Ve vzájemném styku dodržují pracovníci vzájemně pravidla zdvořilosti, ohleduplnosti a úcty, založené na vědomí společného úsilí při plnění úkolů

-        Každému pracovníkovi musí být příslušným vedoucím stanovena pracovní náplň (popis práce) s vymezením okruhu činností, povinností a odpovědnosti, popř. s uvedením zvláštních pracovních oprávnění a zmocnění.

-        Každý pracovník odpovídá svému bezprostředně nadřízenému pracovníkovi za včasné a kvalitní plnění svých povinností.

3.3.2        Vedoucí pracovníci

-        Vedoucí pracovník odpovídá za to, že při přidělování pracovních úkolů úkol náležitě vysvětlil a jeho plnění kontroloval.

-        Každý vedoucí pracovník má právo a povinnost stanovit a ukládat podřízeným pracovníkům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny

3.3.3        Zastupování

Vedoucí pracovník pro dobu své nepřítomnosti. ustanoví svého stálého zástupce pro vnitřní styk .

3.4  Závěrečná ustanovení

-        Organizační řád je základní organizační normou, která stanoví zásady organizace řízení. Vydává ho, mění a ruší vedoucí zdravotnického zařízení.

-        Kontrolu dodržování ustanovení organizačního řádu a ostatních organizačních norem provádí vedoucí pracovník ZZ.

-        Porušování povinností stanovených organizačním řádem a dalšími vnitřními

organizačními předpisy ZZ, se považuje za porušování pracovní kázně s důsledky podle zákoníku práce. Tím není dotčena odpovědnost podle obecně závazných právních předpisů.

4        Seznam souvisejících dokumentů

Dokumenty:

  • Příručka kvality

Záznamy:

  • F
  • F

5        Přílohy

Žádné.

 

Záznam o seznámení s dokumentem a jeho změnou

Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a s dokumentem seznámen/a a porozuměl/a jsem mu.

Datum Jméno a příjmení Podpis  1. změna
Datum, podpis
2. změna
Datum, podpis
3. změna
Datum, podpis

 

Záznam o změnách v dokumentu

Datum Č. strany

Číslo a charakter změny

Změnu provedl